Obchodné podmienky

Obchodné podmienky určujú zásady obchodných vzťahov medzi obchodnou spoločnosťou Garantbaits a odberateľmi (zákazníkmi). Odoslaním objednávky vyjadruje odberateľ (zákazník) súhlas s obchodnými podmienkami.

Internetový obchod je forma obchodu, ktorý sa riadi rovnakými obchodnými vzťahmi ako obchod „kamenný“. Ak niektoré zásady obchodných vzťahov medzi zákazníkom a obchodníkom nie sú uvedené v týchto podmienkach, riadia sa platnými zákonnni SR (Občianskym zákonníkom, zákon č. 250/2007 Z.z.o ochrane spotrebiteľa, z. č 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji...)

 1 – Ochrana  osobných údajov

Všetky údaje o zákazníkoch sú uchovávane v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Plne sa zaväzujeme, že Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane a budú používané výhradne pre potreby prevádzkovateľa internetového obchodu spoločnosti Garantbaits. Tieto údaje pokladáme za prísne dôverné a chránime ich pred zneužitím v súlade so zákonom.

2 – Objednávanie a dodávky tovaru

 • Zákazník objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka internetového obchodu spoločnosti Garantbaits. Tovar je možné objednať aj telefonicky na tel. čísle uvedenom v Kontaktoch ako aj e-mailom na tam uvedenej adrese.
 • Každá objednávka musí obsahovať: meno objednávateľa (zákazníka), e-mail, telefónne číslo, presný popis tovaru, počet kusov, veľkosť (ak je voliteľná), spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru a adresu, kam má byť tovar doručený. Objednávky sa zaraďujú do systému v poradí, v akom prichádzajú.
 • V prípade momentálnej nedostupnosti Vami objednaného tovaru, bude dodávateľ odberateľa informovať elektronickou poštou, resp. telefonicky. Preto je vhodné pravidelne si kontrolovať e-mailovú poštu. Doprava tovaru k zákazníkovi je zabezpečovaná prostredníctvom Slovenskej pošty (dobierka) alebo inej prepravnej služby.
 • Pri osobnom prevzatí tovaru musí zákazník skontrolovať správnosť a kompletnosť dodávky, aby sa predišlo neskorším reklamáciám.
 • Pri použití prepravnej služby sa tovar, daňový doklad a záručný list (pokiaľ sa jedná o tovar podliehajúci záruke), odovzdajú prepravnej službe.
 • Tovar je zabalený a zabezpečený odosielateľom. Zákazník je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky priamo na pošte, alebo priamo pri kuriérovi, ktorý zásielku doviezol a v prípade poškodenia obalu to na mieste reklamovať. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované!

Za tovar je zodpovedná spoločnosť Garantbaits po dobu jeho prevzatia zákazníkom. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom od doby, kedy je zákazníkovi umožnené fyzicky s tovarom disponovať. V prípade prevzatia tovaru na pošte, alebo od kuriéra, či inej dopravnej spoločnosti a nevyužitia okamžitej kontroly obsahu balíka a jeho neporušenia počas prepravy, nebudú neskoršie reklamácie brané na zreteľ.

 3 - Cena

 • Pri každom tovare je uvedená i jeho konečná predajná cena. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a aktualizovať tieto ceny podľa aktuálnych cien výrobcov, či distribútorov tohto tovaru, ako aj v súvislosti so zmenou kurzu meny EUR voči CZK, alebo USD, či iných kurzov.
 • Ceny uvádzané na stránkach nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi.

4 – Spôsob platby

Platby sa vykonávajú v Eurách, pričom je možný jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

 • PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby uhrádza zákazník tovar pri prevzatí na pošte alebo kuriérovi.
 • PLATBA PRI OSOBNOM PREVZATÍ: Pri tomto spôsobe platby uhrádza zákazník tovar pri jeho prevzatí priamo zástupcovi alebo majiteľovi internetového obchodu Garantbaits.

5– Práva a povinnosti prevádzkovateľa internetového obchodu „Garantbaits“ a jeho zákazníka.

 • Prevádzkovateľ internetového obchodu Garantbaits si vyhradzuje právo predĺžiť dobu dodania tovaru k zákazníkovi, pokiaľ jeho výrobca či dodávateľ (veľkoobchod) tento druh tovaru medzičasom vypredal, resp. ho nemá na sklade. Toto predĺženie dodacej doby bude zákazníkovi oznámené elektronicky prostredníctvom e-mailovej pošty alebo telefonicky.
 • Zaslaním objednávky sa zákazník zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar predajnú cenu. Zákazník  môže  zrušiť objednávku len do času odoslania tovaru. Za odoslanie tovaru sa považuje okamih odovzdania tovaru prepravcovi na prepravu alebo  podania na poštovú prepravu. V prípade neskoršieho zrušenia objednávky alebo nevizdvihnutia tovaru sa zákazník zaväzuje nahradiť dodávateľovi ( Garantbaits ) v plnej výške škodu, ktorá  týmto vznikne a náklady s tým spojené.   

6 – Reklamačný poriadok

Prevádzkovateľ internetového obchodu Garantbaits nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených nešetrným alebo nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym skladovaním, neodborným zásahom do zariadenia (pokiaľ je elektronické), neodborným rozobratím tovaru alebo pri inom porušení záručných podmienok, ktoré zistí servisný technik predávajúceho. Zároveň sa zákazník zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto závady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.

 • Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený spoločnosti Garantbaits.
 • Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane manuálov (ak je súčasťou), kópie dodacieho listu, záručného listu alebo faktúry.
 • Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je zákazník povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením takejto reklamácie.
 • Dodávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
 • Zvyčajná doba na vybavenie reklamácie je jeden týždeň od jej prijatia.

U jednotlivých tovaroch je záručná doba dobou spotreby uvedenej na obale tovaru. Tovar v prípade reklamácie meníme kus za kus.

7 – Poštovné

Poštovné účtujeme podľa platného cenníka Slovenskej pošty alebo inej kuriérskej služby. 

8 – Záverečné ustanovenia

V prípade, že kompetentný orgán Slovenskej republiky preukáže niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevymáhateľné, a to celkom, alebo len čiastočne, platnosť a vymáhateľnosť  ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia ochodných podmienok tým zostávajú nedotknuté.

 


„Tento web používa súbory cookie. Informácie o tom, ako používate tento web, sa zdieľajú s Googlom. Používaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie.“ Zavrieť

GARANTBAITS TÁ SPRÁVNA VOLBA PRE RYBÁRA